نقشه راه یک سند بالادستی مهم است که وضعیت مطلوب یک حوزه و مسیر دستیابی به آن را ترسیم می‌کند. خوشبختانه در سال‌های اخیر تدوین نقشه راه در کشور مورد توجه قرار گرفته است و برخی از صنایع و سازمان‌ها برای حوزه فعالیت‌های خود اقدام به تهیه نقشه راه کرده‌اند. با توجه به اینکه حوزه هوافضا در نقشه جامع علمی کشور به عنوان یک اولویت مهم ذکر شده است در سال 1391 یک سند جامع برای این حوزه تدوین شد و در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. پس از آن تدوین نقشه راه هر یک از زیربخش‌های هوافضا در دستور کار قرار گرفت. یکی از این زیربخش‌های مهم و راهبردی، حوزه اویونیک است که تدوین نقشه راه آن از طرف ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی به کارگروه تخصصی اویونیک ستاد واگذار شد. در حال حاضر تدوین این نقشه راه با محوریت پژوهشکده اویونیک دانشگاه صنعتی اصفهان در حال انجام است. نتیجه کار در اختیار ذینفعان این حوزه قرار خواهد گرفت.