اسناد و گزارش‌ها

مجموعه گزارش‌ها و اسناد تهیه شده در راستای طرح کلان ملی توسعه فناوری‌های کلیدی هواپیمای جت مسافری 150 نفره در تشریح سیستم‌های اویونیک از جمله مهم‌ترین فعالیت‌هایی است که پژوهشکده اویونیک در طی این طرح انجام داده است. در ادامه عناوین این اسناد ارائه شده است. در صورت علاقه به دسترسی  هر یک از این اسناد می‌توانید از طریق ایمیل پژوهشکده درخواست خود را ارسال نمایید.

کد گزارش عنوان گزارش
IUT-CAP-PS-REP-00-07 آزمایشگاه یک پارچه سازی سامانه‌ها
IUT-CAP-PS-REP-34-01 کامپیوتر داده هوایی
IUT-CAP-PS-REP-00-01 استاندارهای یک پارچه سازی سیستم های اویونیک
IUT-CAP-PS-REP-00-04 آزمایشگاه سازگاری الکترومغناطیسی مبتنی بر اتاق ساکت
IUT-CAP-PS-REP-00-03 سازگاری الکترومغناطیسی
IUT-CAP-PS-REP-00-08 آزمایشگاه تست های محیطی
IUT-CAP-PS-REP-00-05 آزمایشگاه سازگاری الکترومغناطیسی مبتنی بر سایت فضای آزاد
IUT-CAP-CD-REP-23-08 بررسی و شناخت فرستنده و گیرنده سامانه مخابراتی VHF در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-23 بررسی و شناخت فرستنده و گیرنده سامانه نظارتی ADS-B در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-02 بررسی و شناخت واحد داده SATCOM در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-21 بررسی و شناخت سیستم مخابرات داده داخلی کابین هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-48 بررسی و شناخت هدایتگر سیستم مخابرات داده داخلی کابین هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-20 بررسی و شناخت کارکردهای فرستنده-گیرنده سامانه پیشگیری تصادم هوایی در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-03 بررسی و شناخت سامانه پیشگیری از برخورد با زمین در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-55 بررسی و شناخت فرستنده و گیرنده HF در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-56 بررسی و شناخت کوپلر HF در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-04 بررسی و شناخت آنتن HF در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-06 بررسی و شناخت انتن VHF در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-03 بررسی و شناخت آنتن ADS-B در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-07 بررسی و شناخت سامانه تنظیم جهت بیم آنتن SATCOM در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-24 بررسی و شناخت Diplexer/LNA سامانه SATCOM در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-22 بررسی و شناخت تقویت کننده توان بالای سامانه SATCOM در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-25 بررسی و شناخت RFU سامانه SATCOM در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-05 بررسی و شناخت آنتن SATCOM در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-47 بررسی و شناخت سامانه تخلیه بار  ایستا در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-05 بررسی و شناخت آنتن Localizer سامانه ناوبری ILS در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-62 بررسی و شناخت آنتن Glide Slope سامانه ناوبری ILS در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-02 بررسی و شناخت فرستنده و گیرنده سامانه ناوبری ILS در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-16 بررسی و شناخت فرستنده و گیرنده سامانه ناوبری MLS در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-15 بررسی و شناخت آنتن سامانه ناوبری MLS در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-14 بررسی و شناخت فرستنده و گیرنده سامانه اندازه‌گیری DME در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-13 بررسی و شناخت آنتن سامانه اندازه‌گیری فاصله DME در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-46 بررسی و شناخت گیرنده سامانه ناوبری رادیویی VOR در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-50 بررسی و شناخت آنتن سامانه ناوبری رادیویی VOR در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-51 بررسی و شناخت  آنتن Marker سامانه ناوبری رادیویی VOR در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-43 بررسی و شناخت فرستنده و گیرنده رادار هواشناسی در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-19 بررسی و شناخت واحد کنترل رادار هواشناسی در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-42 بررسی و شناخت فرستنده و گیرنده ارتفاع سنج رادیویی در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-18 بررسی و شناخت فرستنده و گیرنده کنترل ترافیک هوایی در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-41 بررسی و شناخت گیرنده جهت یاب خودکار در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-17 بررسی و شناخت پنل کنترلی سامانه کنترل ترافیک هوایی در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-46-01 بررسی و شناخت واحد سرویس ترافیک هوایی در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-04 بررسی و شناخت آنتن GPS در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-06 بررسی و شناخت آنتن رادار هواشناسی در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-07 بررسی و شناخت پایه متحرک آنتن رادار هواشناسی در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-12 بررسی و شناخت آنتن ارتفاع سنج رادیویی در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-21 بررسی و شناخت آنتن سامانه جلوگیری از تصادم در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-01 بررسی و شناخت آنتن سامانه کنترل ترافیک هوایی در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-22 بررسی و شناخت آنتن جهت یاب خودکار در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-PS-REP-34-09 ترانسپوندر کنترل ترافیکی هواپیما
IUT-CAP-PS-REP-23-02 مخابرات رادیویی- لینک های داده
IUT-CAP-PS-REP-34-10 سامانه ارتقا یافته هشدار مجاورت زمینی
IUT-CAP-PS-REP-23-03 مخابرا ماهواره ای
IUT-CAP-PS-REP-34-11 سامانه جلوگیری از تصادم هوایی
IUT-CAP-PS-REP-23-04 مخابرات رادیویی- لینک های صحبت
IUT-CAP-CD-REP-23-58 طراحی مفهومی طراحی فرستنده و گیرنده سامانه HF هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-12 طراحی مفهومی طراحی کوپلر سامانه HF هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-32 طراحی مفهومی آنتن سامانه HF هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-31 طراحی مفهومی آنتن سامانه VHF هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-49 طراحی مفهومی آنتن سامانه ADS-B هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-27 طراحی مفهومی سامانه تنظیم جهت بیم آنتن SATCOM هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-28 طراحی مفهومی Diplexer/LNA سامانه SATCOM ستکام هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-29 طراحی مفهومی تقویت کننده توان بالای سامانه SATCOM هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-30 طراحی مفهومی واحد فرکانس رادیویی سامانه SATCOM هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-57 طراحی مفهومی آنتن سامانه SATCOM هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-54 طراحی مفهومی سامانه تخلیه بار الکتریکی ایستای هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-37 طراحی مفهومی  آنتن Localizer سامانه ناوبری ILS هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-35 طراحی مفهومی آنتن Glide Slope سامانه ناوبری ILS هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-36 طراحی مفهومی گیرنده سامانه ناوبری ILS هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-30 طراحی مفهومی گیرنده سامانه ناوبری MLS هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-31 طراحی مفهومی آنتن سامانه ناوبری MLS هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-29 طراحی مفهومی فرستنده و گیرنده سامانه اندازه‌گیری فاصله DME هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-40 طراحی مفهومی آنتن سامانه اندازه‌گیری فاصله DME هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-54 طراحی مفهومی گیرنده سامانه ناوبری رادیویی VOR هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-53 طراحی مفهومی آنتن سامانه ناوبری رادیویی VOR هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-52 طراحی مفهومی آنتن Marker سامانه ناوبری رادیویی VOR هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-93-16 دستگاه های تست و اندازه گیری سیستم های اویونیک هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-32 طراحی مفهومی آنتن GPS هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-34 طراحی مفهومی آنتن رادار هواشناسی هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-33 طراحی مفهومی پایه متحرک آنتن رادار هواشناسی هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-49 طراحی مفهومی آنتن ارتفاع سنج رادیویی هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-56 طراحی مفهومی آنتن سامانه جلوگیری از تصادم هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-57 طراحی مفهومی آنتن سامانه کنترل ترافیک هوایی هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-58 طراحی مفهومی آنتن جهت یاب خودکار هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-47 طراحی مفهومی سامانه رادار هواشناسی هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-59 طراحی مفهومی فرستنده و گیرنده ارتفاع سنج رادیویی هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-60 طراحی مفهومی سامانه کنترل ترافیک هوایی هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-46-03 طراحی مفهومی واحد سرویس ترافیک هوایی هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-52 طراحی مفهومی فرستنده و گیرنده سامانه ارتباطی VHF هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-13 طراحی مفهومی فرستنده و گیرنده سامانه نظارتی ADS-B هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-34 طراحی مفهومی واحد داده ماهواره ای SATCOM هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-40 طراحی مفهومی سیستم مخابرات داده داخلی کابین هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-45 طراحی مفهومی سامانه جلوگیری از برخورد هوایی هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-48 طراحی مفهومی سامانه پیشگیری از برخورد با زمین هواپیمای جت 150+ نفره
کد گزارش عنوان گزارش
IUT-CAP-PS-REP-32-01 سیستم های ترمز هواپیما
IUT-CAP-PS-REP-24-01 سیستم توزیع انرژی الکتریکی هواپیما
IUT-CAP-PS-REP-21-01 سیستم های تهویه و یخ زا در هواپیما
IUT-CAP-PS-REP-24-02 ژنراتور در هواپیما
IUT-CAP-PS-REP-34-04 رادار هواشناسی
IUT-CAP-CD-REP-24-06 بررسی و شناخت ژنراتور متصل شده به موتور هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-24-05 بررسی و شناخت تولید برق متناوب در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-24-08 بررسی و شناخت ژنراتور اضطراری APU در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-24-03 بررسی و شناخت تولید برق اضطراری در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-24-01 بررسی و شناخت توزیع برق متناوب در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-24-07 بررسی و شناخت توزیع و تواید برق مستقیم در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-24-02 بررسی و شناخت سیستم برق خارجی هواپیما در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-33-03 بررسی و شناخت سیستم روشنایی کابین خلبان در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-33-01 بررسی و شناخت سیستم روشنایی کابین در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-33-04 بررسی و شناخت سیستم روشنایی اضطراری کابین در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-33-02 بررسی و شناخت سیستم روشنایی محفظه بار و سرویس در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-33-05 بررسی و شناخت سیستم روشنایی بیرونی هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-24-09 طراحی مفهومی سامانه تولید توان هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-24-04 طراحی مفهومی سامانه‌های الکتریکی هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-33-06 طراحی مفهومی سامانه روشنایی هواپیمای جت 150+ نفره
کد گزارش عنوان گزارش
IUT-CAP-PS-REP-34-02 سامانه ناوبری AHRS
IUT-CAP-PS-REP-34-05 ناوبری در طول مسیر هواپیما
IUT-CAP-PS-REP-34-03 سیستم های جهانی تعیین موقعیت ماهواره ای
IUT-CAP-PS-REP-34-07 بررسی سیستم ناوبری اینرسی
IUT-CAP-PS-REP-34-06 ناوبری در نزدیکی فرودگاه
IUT-CAP-PS-REP-34-04 رادار هواشناسی
IUT-CAP-CD-REP-34-25 بررسی و شناخت واحد داده های هوایی و مرجع اینرسی در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-26 بررسی و شناخت سامانه کنترل و نمایش ADIRS هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-61 بررسی و شناخت ماژول داده های هوایی سامانه ADIRS در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-24 بررسی و شناخت حسگرهای دمای هوای در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-10 بررسی و شناخت پروب اندازه گیری فشار هوا در در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-08 بررسی و شناخت حسگرهای زاویه حمله در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-11 بررسی و شناخت پروب فشار ایستا در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-09 بررسی و شناخت سامانه موقعیت یابی ماهواره‌ای GPS در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-38 طراحی مفهومی مرجع اینرسی و داده هوایی هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-39 طراحی مفهومی سامانه کنترل و نمایش ADIRS هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-28 طراحی مفهومی ماژول داده های هوایی هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-27 طراحی مفهومی سامانه موقعیت یابی ماهواره‌ای GPS هواپیمای جت 150+ نفره
کد گزارش عنوان گزارش
IUT-CAP-PS-REP-31-05 سامانه مدیریت پرواز
IUT-CAP-CD-REP-27-08 بررسی و شناخت سیستم کنترل سکان هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-27-05 بررسی و شناخت سیستم کنترل شهپر در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-27-07 بررسی و شناخت سیستم کنترل فلپ در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-27-03 بررسی و شناخت سیستم کنترل سطوح شکاف در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-27-06 بررسی و شناخت سیستم کنترل بالابر در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-27-09 بررسی و شناخت سیستم کنترل سطوح کاهنده برآ در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-27-04 بررسی و شناخت سیستم کنترل سطح در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-27-01 بررسی و شناخت کامپیوتر بالابر و شهپر در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-27-02 بررسی و شناخت کامپیوتر کاهنده بر آ و بالابر در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-27-11 بررسی و شناخت  متمرکز کننده داده های کنترل پرواز در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-27-12 بررسی و شناخت کامپیوتر کنترل Slat و Flap در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-31-01 بررسی و شناخت سیستم نمایش مرکزی خطا-نگهداشت مرکزی در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-31-02 بررسی و شناخت کامپیوتر هشدار پرواز در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-32-07 بررسی و شناخت حسگرهای جهت ارابه فرود در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-32-04 بررسی و شناخت سامانه کنترل و واسط کاربردی ارابه فرود هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-32-03 بررسی و شناخت سامانه کنترل ترمز و فرمان در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-32-05 بررسی و شناخت حسگرهای دما در ارابه فرود در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-32-02 بررسی و شناخت حسگر مجاورت ارابه فرود در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-32-01 بررسی و شناخت  حسگر فشار ارابه فرود در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-32-06 بررسی و شناخت  عملگرهای ارابه فرود در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-31-14 بررسی و شناخت پخش کننده صدای سامانه هشدار در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-22-02 بررسی و شناخت کامپیوتر مدیریت و هدایت پرواز در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-22-06 بررسی و شناخت کامپیوتر کنترل عملگرها در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-22-03 بررسی و شناخت واحد کنترل پرواز در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-35 بررسی و شناخت سامانه پخش موسیقی در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-11 بررسی و شناخت سامانه پخش صدا در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-18 بررسی و شناخت واحد کنترل مسافر در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-19 بررسی و شناخت واحد کنترل ویدئو در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-20 بررسی و شناخت سامانه پخش ویدئو در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-17 بررسی و شناخت واحد نمایشگر سقفی در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-39 بررسی و شناخت دوربین نمای بیرون در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-28-02 بررسی و شناخت کامپیوتر تشخیص میزان سوخت در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-28-01 بررسی و شناخت واحد سنجش و کنترل سطح سوخت در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-28-03 بررسی و شناخت سنسورها و عملگرهای سیستم سوخت رسانی در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-23 بررسی و شناخت سامانه ابزارهای استندبای در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-27-10 طراحی مفهومی سامانه کنترل پرواز هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-31-21 طراحی مفهومی سامانه پایش و هشدار خطا در پرواز هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-32-08 طراحی مفهومی ارابه فرود هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-22-05 طراحی مفهومی سیستم پرواز خودکار هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-38 طراحی مفهومی سیستم سرگرمی هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-37 طراحی مفهومی نمایشگر سیستم سرگرمی هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-43 طراحی مفهومی دوربین نمای بیرون هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-28-04 طراحی مفهومی سیستم مدیریت تشخیص میزان سوخت هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-55 طراحی مفهومی سامانه تجهیزات مجتمع شده جایگزین هواپیمای جت 150+ نفره
کد گزارش عنوان گزارش
IUT-CAP-CD-REP-21-01 بررسی و شناخت کامپیوتر سامانه تهویه تجهیزات اویونیک هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-21-03 بررسی و شناخت کنترل کننده های سامانه کنترل محیطی هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-21-02 بررسی و شناخت حسگرها و عملگرهای قسمت تهویه تجهیزات اویونیک در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-50 بررسی و شناخت سامانه نظارتی درب کابین خلبان در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-51 بررسی و شناخت پنل مدیریت رادیو در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-30-04 بررسی و شناخت سیستم حفاظت از یخ زدگی در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-30-03 بررسی و شناخت کامپیوتر گرمای پروب در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-31-08 بررسی و شناخت ساعت الکتریکی در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-30-01 بررسی و شناخت سنسورهای مورد استفاده در قسمت حفاظت از یخ زدگی هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-30-02 بررسی و شناخت کامپیوتر حفاظت از یخ زدگی پنجره در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-36-02 بررسی و شناخت سامانه تامین هوای APU در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-49-02 بررسی و شناخت سامانه کنترلی APU در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-49-01 بررسی و شناخت حسگرها و عملگرهای سامانه برق اضطراری APU در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-01 بررسی و شناخت سیستم اطلاعات تصویری مسافران در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-31-09 بررسی و شناخت سامانه تجمیع داده‌ها در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-31-03 بررسی و شناخت نمایشگر ECAM در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-31-12 بررسی و شناخت کامپیوتر مدیریت تصویر در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-31-15 بررسی و شناخت کامپیوتر مدیریت نمایشگرها در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-44 بررسی و شناخت نمایشگر HUD  در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-46-02 بررسی و شناخت کیف الکترونیکی پرواز در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-93-18 شناخت گذرگاه ARINC 429 در هواپیماهای مشابه
IUT-CAP-CD-REP-93-13 شناخت گذرگاه AFDX  در هواپیماهای مشابه
IUT-CAP-CD-REP-93-19 بررسی و شناخت کابین خلبان هواپیمای A320 در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-PS-REP-34-08 سامانه ناوبری- نظارتی ADS-B
IUT-CAP-PS-REP-22-01 سامانه خودکار پرواز
IUT-CAP-PS-REP-24-03 سیستم روشنایی هواپیما
IUT-CAP-PS-REP-24-04 باتری های هواپیما
IUT-CAP-PS-REP-24-05 مبدل های الکترونیک قدرت هواپیما
IUT-CAP-CD-REP-22-01 طراحی مفهومی نمایشگر کنترلی چند منظوره هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-31-11 طراحی مفهومی سامانه تجمیع داده‌های هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-31-16 طراحی مفهومی نمایشگر ECAM هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-31-24 طراحی مفهومی نمایشگر اصلی پرواز هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-31-17 طراحی مفهومی کامپیوتر مدیریت نمایشگرها هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-22-04 طراحی مفهومی کیف الکترونیکی پرواز هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-31-25 طراحی مفهومی نمایشگر ناوبری هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-93-01 طراحی مفهومی کابین خلبان هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-93-15 طراحی مفهومی معماری سطوح هواپیما هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-21-06 طراحی مفهومی حسگرها و عملگرهای هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-93-12 بررسی و جانمایی کل آنتن‌های هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-93-17  استانداردهای طراحی کابین در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-93-14 ساختار کلان اویونیک هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-00 طراحی مفهومی تلفیق سیستم های مخابراتی هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-34-00 طراحی مفهومی تلفیق سیستم های ناوبری هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-27-00 طراحی مفهومی تلفیق سیستم های کنترل پروازی هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-24-00 طراحی مفهومی تلفیق سیستم های توان هواپیما هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-CP-REP-02 برنامه‌ریزی و کنترل پروژه هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-CP-REP-04 دستورالعمل کدگذاری کتابچه ها
IUT-CAP-CD-AW-REP-01 بررسی فرآیند اخذ گواهینامه DOA برای دفتر طراحی هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-CP-REP-01 گزارش کلی اجرای فاز طراحی مفهومی طرح کلان هواپیمای جت 150+ نفره در دانشگاه صنعتی اصفهان
IUT-CAP-CD-CP-REP-03 مشخصات گزارش‌های تولید شده در فاز طراحی مفهومی اویونیک طرح کلان هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-21-04 طراحی مفهومی کامپیوتر سامانه تهویه تجهیزات اویونیک هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-21-05 طراحی مفهومی کنترل کننده های سامانه کنترل محیطی هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-53 طراحی مفهومی سامانه نظارتی درب کابین خلبان هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-36 طراحی مفهومی پنل مدیریت رادیو هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-30-05 طراحی مفهومی کامپیوتر حفاظت از یخ زدگی هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-31-22 طراحی مفهومی ساعت الکتریکی هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-30-06 طراحی مفهومی کامپیوتر حفاظت از یخ زدگی پنجره هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-36-01 طراحی مفهومی کامپیوتر پایش هوای APU هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-49-03 طراحی مفهومی کامپیوتر سامانه برق اضطراری APU هواپیمای جت 150+ نفره
کد گزارش عنوان گزارش
IUT-CAP-PS-REP-31-03 مدیریت سلامت هواپیما
IUT-CAP-PS-REP-00-02 سیستم عامل های اویونیک
IUT-CAP-PS-REP-31-04 سیستم مرکزی تعمیر و نگهداری
IUT-CAP-PS-REP-46-01 کیف الکترونیکی پرواز
IUT-CAP-PS-REP-31-01 سامانه نمایشگر موتور و هشدار دهنده خدمه
IUT-CAP-PS-REP-31-02 ثبت کننده داده های پرواز و ثبت کننده صدای کابین
IUT-CAP-PS-REP-23-01 سیستم سرگرمی حین پرواز
IUT-CAP-PS-REP-42-01 معماری یکپارچه و ماژولار اویونیک
IUT-CAP-PS-REP-00-06 سیستم های امنیت و نظارت تصویری
IUT-CAP-CD-REP-23-14 بررسی و شناخت سامانه مدیریت ACARS در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-10 بررسی و شناخت سامانه پخش صدای ضبط شده در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-09 بررسی و شناخت واحد مدیریت کابین در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-15 بررسی و شناخت سامانه مدیریت صدا در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-16 بررسی و شناخت پنل کنترل صدا در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-33 بررسی و شناخت سامانه ضبط صدای کابین خلبان در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-31-04 بررسی و شناخت ثبت کننده دیجیتال داده های پرواز در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-31-05 بررسی و شناخت واسط داده های پرواز در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-31-13 بررسی و شناخت واحد مدیریت داده در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-31-10 بررسی و شناخت ضبط کننده دیجیتال سیستم تجمیع داده هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-31-07 بررسی و شناخت ضبط کننده با دسترسی سریع در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-31-06 بررسی و شناخت پرینتر در هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-42-01 بررسی و شناخت سخت افزار معماری یکپارچه و ماژولار اویونیک هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-93-09 بررسی و شناخت ابزار مدیریت و تحلیل خواسته‌ها برای طراحی سامانه‌های اویونیک هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-93-02 گزارش مقدماتی قابلیت اطمینان و تحلیل خطای سامانه‌های اویونیک
IUT-CAP-CD-REP-93-04 تحلیل مخاطرات عملکردی
IUT-CAP-CD-REP-93-07 تحلیل مقدماتی ایمنی سامانه‌های اویونیک
IUT-CAP-CD-REP-93-06 تحلیل درختی خطا
IUT-CAP-CD-REP-93-03 تحلیل درختی رخدادها
IUT-CAP-CD-REP-93-05 تحلیل حالات و اثر خرابی
IUT-CAP-CD-REP-23-45 طراحی مفهومی سامانه مدیریت ACARS هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-26 طراحی مفهومی سامانه پخش صدای ضبط شده هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-42 طراحی مفهومی سامانه مدیریت صدا هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-41 طراحی مفهومی پنل کنترل صدا هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-46 طراحی مفهومی سامانه ضبط صدای کابین خلبان هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-31-18 طراحی مفهومی ثبت کننده دیجیتال داده های پرواز هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-31-19 طراحی مفهومی واسط داده های پرواز هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-31-23 طراحی مفهومی واحد مدیریت داده هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-23-44 طراحی مفهومی سامانه های QAR و DAR جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-31-20 طراحی مفهومی پرینتر هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-42-03 طراحی مفهومی سیستم عامل هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-42-02 طراحی مفهومی معماری ماژولار و یکپارچه اویونیک هواپیمای جت 150+ نفره
IUT-CAP-CD-REP-93-08 مرور فاز دوم طراحی اویونیک هواپیمای جت 150+ نفره از نظر مهندسی سیستم
IUT-CAP-CD-REP-93-11 مهندسی خواسته‌ها در طراحی سامانه‌های اویونیک: دستورالعمل استخراج و تحلیل خواسته‌ها
IUT-CAP-CD-REP-93-10 راهنمای فرآیند توسعه نرم افزار و معماری سامانه‌های اویونیک