حسگرهای هوشمند: تغییر روش‌های تعمیر و نگهداری

هزینه‌های سنگین تعمیر و نگهداری، شرکت‌های هواپیمایی را مجاب به افزایش نظارت بر عملکرد ناوگان هوایی خود کرده است. افزایش تعداد چک‌های دوره‌ای و استفاده از سیستم‌های عیب‌یابی از جمله راهکارهای شرکت‌ها برای جلوگیری از زمین‌گیر شدن هواپیماها است. اما این راهکارها نیز پاسخگوی مناسبی برای کاهش قابل توجه خطاهای ایجاد شده در هواپیماها نیستند. [...]