ذاکر حسین فیروزه
ذاکر حسین فیروزههیئت علمی همکار
031-3391-9070
zhfirouzeh@cc.iut.ac.ir
zhfirouzeh.iut.ac.ir
احسان یزدیان
احسان یزدیانهیئت علمی همکار
031-3391-9075
yazdian@cc.iut.ac.ir
yazdian.iut.ac.ir
ایمان ایزدی
ایمان ایزدیهیئت علمی همکار
031-3391-9047
iman.izadi@cc.iut.ac.ir
مهران صفایانی
مهران صفایانیهیئت علمی همکار
031-3391-9063
safayani@cc.iut.ac.ir
safayani.iut.ac.ir
اصغر غلامی
اصغر غلامیهیئت علمی همکار
031-3391-3537
gholami@cc.iut.ac.ir
gholami.iut.ac.ir
محسن مداح علی
محسن مداح علیهیئت علمی همکار
031-3391-5443
maddahali@cc.iut.ac.ir
maddahali.iut.ac.ir