پژوهشگران پژوهشکده اویونیک

امید کاظمی فر

o.kazemifar@of.iut.ac.ir

بهزاد شیرانی

بهزاد شیرانی

b.shirani@of.iut.ac.ir

حسن موسوی

h.mousavi@ec.iut.ac.ir

زینب رحمانی منفرد

زینب رحمانی

z.rahmani@ec.iut.ac.ir

زهرا منانی

z_mannani@ymail.com