وحید غفاری نیا
وحید غفاری نیارئیس پژوهشکده
031-3391-1452
ghafarinia@cc.iut.ac.ir
ghafarinia.iut.ac.ir
شهاب‌الدین رحمانیان
شهاب‌الدین رحمانیانهیئت علمی پژوهشکده
031-3391-1453
rahmanian@cc.iut.ac.ir
rahmanian.iut.ac.ir
مجدالدین نجفی
مجدالدین نجفیهیئت علمی پژوهشکده
031-3391-1454
majd_najafi@cc.iut.ac.ir
majdnajafi.iut.ac.ir
محسن فاضلی نیا
محسن فاضلی نیاکارشناس ارشد پژوهشکده
031-3391-1455
m.fazelinia@of.iut.ac.ir
avionics.iut.ac.ir/fazelinia