اولين کارگاه سازگاری الکترومغناطيسی EMC با موضوع مفاهيم، چالشها و کاربردها در تاريخ 28 آذرماه از ساعت 8:30 صبح تا 12:30 در دانشگاه صنعتی اصفهان با مشارکت پژوهشکده اویونیک و معاونت توسعه کیفیت و استانداردسازی صنایع الکترواپتیک صاایران برگزار شد.

عناوین موضوعات برگزار شده کارگاه

1. مقدمه ای بر سازگاری الکترومغناطيسی

 • ارائه کننده: مهندس مجتبی بصراوی، دانشجو دکتری مخابرات ميدان دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر

2. تکنيکهای حل مساله و طراحی آزمايشگاه پيش تطابقی

 • ارائه کننده: مهندس مجتبی بصراوی

3. پژوهشهای حوزه EMC؛ حال و آينده

 • ارائه کنندگان:
  • دکتر ذاکرحسين فيروزه، هيات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر
  • دکتر حميدرضا مراتب، هيات علمی دانشگاه اصفهان و دانشگاه UPC بارسلونا

4. ملاحظات EMC در صنعت؛ چالشها و فرصتها

 • ارائه کنندگان:
  • مهندس امين شفيعی زاده، معاونت توسعه کيفيت و استانداردسازی صنايع الکترواپتيک صا ايران
  • مهندس عباس نعمتی، مهندس اسبق شرکت رستافن و مشاور صنايع در حوزه EMC

 

 

اولين کارگاه سازگاری الکترومغناطيسی EMC